Otis Spunkmeyer Muffins, Strawberry Shortcake 12 oz