Castello Cheese, Smoked Gouda

Cheese, Gouda, Smoked, Mild, Wrapper